Όροι Μεταφοράς

___

Οι όροι μεταφοράς είναι όροι που έχει θεσπίσει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο για την κατανομή των ευθυνών για το εμπόρευμα (RISKS) και των δαπανών (COSTS) που προκύπτουν κατά την μετακίνηση του εμπορεύματος της συναλλαγής από την αποθήκη του εξαγωγέα μέχρι τον τελικό τόπο προορισμού που έχει συμφωνηθεί.
Οι όροι ομαδοποιούνται όπως φαίνεται παρακάτω:

 1. Όρος όπου ο πωλητής θέτει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή στις εγκαταστάσεις του πωλητή (όρος ‘Ε’)
  • EXW=Ex Works=εκ του εργοταξίου (…..κατονομαζόμενος τόπος)
 2. Όροι όπου ο πωλητής καλείται να παραδώσει τα εμπορεύματα στον μεταφορέα που θα του υποδείξει ο αγοραστής (οι όροι ‘F’)
  • FCA=Free Carrier=ελεύθερο στον μεταφορέα (….κατονομαζόμενος τόπος)
  • FAS=Free Alongside Ship=ελεύθερο παράπλευρα του πλοίου (…..κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης)
  • FOB=Free On Board= ελεύθερο επί του πλοίου (…..κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης)
 3. Όροι όπου ο πωλητής υποχρεώνεται να συνάψει σύμβαση μεταφοράς αλλά χωρίς να αναλαμβάνει τον κίνδυνο της απώλειας ή της ζημιάς των εμπορευμάτων ή πρόσθετων εξόδων που ενδέχεται να ανακύψουν μετά την φόρτωση και αποστολή των εμπορευμάτων (όροι ‘C’)
  • CFR=Cost And Freight=αξία και ναύλος (…κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού)
  • CIF=Cost, Insurance and Freight=αξία, ασφάλεια και ναύλος (….κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού)
  • CPT=Carriage Paid To=μεταφορά πληρωμένη μέχρι (….κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)
  • CIP=Carriage And Insurance Paid To=μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη μέχρι (…..κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)
 4. Όροι όπου ο πωλητής αναλαμβάνει το απαιτούμενο κόστος και κινδύνους για την μεταφορά των εμπορευμάτων στη χώρα προορισμού (όροι ‘D’)
  • DAF=Delivered At Frontier=παραδοτέο στα σύνορα (….κατονομαζόμενος τόπος)
  • DES=Delivered Ex Ship=παραδοτέο εκ του πλοίου (….κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού)
  • DEQ=Delivered Ex Quay (Duty Paid)=παραδοτέο εκ της προκυμαίας (δασμός πληρωμένος) (….κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού)
  • DDU=Delivered Duty Unpaid=παραδοτέο, δασμός απλήρωτος (…κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)
  • DDP=Delivered Duty Paid=παραδοτέο, δασμός πληρωμένος (…κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων