Εταιρικές Αξίες

___

 • Νόμῳ πείθου (Να πειθαρχείς στο Νόμο)
 • Θεοὺς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς)
 • Γονεῖς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου)
 • Ἡττῶ ὑπὲρ δικαίου (Να καταβάλλεσαι για το δίκαιο)
 • Γνῶθι μαθών (Γνώρισε αφού μάθεις)
 • Ἀκούσας νόει (Κατανόησε αφού ακούσεις)
 • Σαυτὸν ἴσθι (Γνώρισε τον εαυτό σου)
 • Ἑστίαν τίμα (Να τιμάς την εστία σου)
 • Άρχε σεαυτού (Να κυριαρχείς τον εαυτό σου)
 • Φίλους βοήθει (Να βοηθάς τους φίλους)
 • Θυμοῦ κράτει (Να συγκρατείς το θυμό σου)
 • Ὅρκῳ μὴ χρῶ (Να μην ορκίζεσαι)
 • Φιλίαν ἀγάπα (Να αγαπάς τη φιλία)
 • Παιδείας ἀντέχου (Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου)
 • Σοφίαν ζήτει (Να αναζητάς τη σοφία)
 • Ψέγε μηδένα (Να μην κατηγορείς κανένα)
 • Ἐπαίνει ἀρετήν (Να επαινείς την αρετή)
 • Πρᾶττε δίκαια (Να πράττεις δίκαια)
 • Φίλοις εὐνόει (Να ευνοείς τους φίλους)
 • Ἐχθροὺς ἀμύνου (Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς)
 • Εὐγένειαν ἄσκει (Να είσαι ευγενής)
 • Κακίας ἀπέχου (Να απέχεις από την κακία)
 • Εὔφημος ἴσθι (Να έχεις καλή φήμη)
 • Ἄκουε πάντα (Να ακούς τα πάντα)
 • Μηδὲν ἄγαν (Να μην υπερβάλλεις)
 • Χρόνου φείδου (Να μη σπαταλάς το χρόνο)
 • Ὕβριν μίσει (Να μισείς την ύβρη)
 • Ἱκέτας αίδου (Να σέβεσαι τους ικέτες)
 • Υἱοὺς παίδευε (Να εκπαιδεύεις τους γιους σου)
 • Ἔχων χαρίζου (Όταν έχεις, να χαρίζεις)
 • Δόλον φοβοῦ (Να φοβάσαι το δόλο)
 • Εὐλόγει πάντας (Να λες καλά λόγια για όλους)
 • Φιλόσοφος γίνου (Να γίνεις φιλόσοφος)
 • Ὅσια κρίνε (Να κρίνεις τα όσια)
 • Γνοὺς πρᾶττε (Να πράττεις με επίγνωση)
 • Φόνου ἀπέχου (Να μη φονεύεις)
 • Σοφοῖς χρῶ (Να συναναστρέφεσαι με σοφούς)
 • Ἦθος δοκίμαζε (Να επιδοκιμάζεις το ήθος)
 • Ὑφορῶ μηδένα (Να μην είσαι καχύποπτος)
 • Τέχνῃ χρῶ (Να ασκείς την Τέχνη)
 • Εὐεργεσίας τίμα (Να τιμάς τις ευεργεσίες)
 • Φθόνει μηδενί (Να μη φθονείς κανένα)
 • Ἐλπίδα αἴνει (Να δοξάζεις την ελπίδα)
 • Διαβολὴν μίσει (Να μισείς τη διαβολή)
 • Δικαίως κτῶ. (Να αποκτάς δίκαια)
 • Ἀγαθοὺς τίμα (Να τιμάς τους αγαθούς)
 • Αἰσχύνην σέβου (Να σέβεσαι την εντροπή)
 • Εὐτυχίαν εὔχου (Να εύχεσαι ευτυχία)
 • Ἐργάσου κτητὰ (Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης)
 • Ἔριν μίσει (Να μισείς την έριδα)
 • Ὄνειδος έχθαιρε (Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό)
 • Γλῶτταν ἴσχε (Να συγκρατείς τη γλώσσα σου)
 • Ἕπου θεῷ (Ακολούθα τον θεό)
 • Ὕβριν ἀμύνου (Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη)
 • Κρίνε δίκαια (Να κρίνεις δίκαια)
 • Λέγε εἰδώς (Να λες γνωρίζοντας)
 • Βίας μὴ έχου (Να μην έχεις βία)
 • Ὁμίλει πράως (Να ομιλείς με πραότητα)
 • Φιλοφρόνει πᾶσιν (Να είσαι φιλικός με όλους)
 • Γλώττης ἄρχε (Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου)
 • Σεαυτόν εὖ ποίει (Να ευεργετείς τον εαυτό σου)
 • Εὐπροσήγορος γίνου (Να είσαι ευπροσήγορος)
 • Ἀποκρίνου ἐν καιρῷ (Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό)
 • Πόνει μετὰ δικαίου (Να κοπιάζεις δίκαια)
 • Πρᾶττε ἀμετανοήτως (Να πράττεις με σιγουριά)
 • Ἁμαρτάνων μετανόει (Όταν σφάλλεις, να μετανοείς)
 • Ὀφθαλμοῦ κράτει (Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου)
 • Βουλεύου χρήσιμα (Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα)
 • Φιλίαν φύλασσε (Να φυλάττεις τη φιλία)
 • Εὐγνώμων γίνου (Να είσαι ευγνώμων)
 • Ὁμόνοιαν δίωκε (Να επιδιώκεις την ομόνοια)
 • Ἄρρητα μὴ λέγε (Να μην λες τα άρρητα)
 • Ἔχθρας διάλυε (Να διαλύεις τις έχθρες)
 • Γῆρας προσδέχου (Να αποδέχεσαι το γήρας)
 • Ἐπὶ ῥώμῃ μὴ καυχῶ (Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου)
 • Εὐφημίαν ἄσκει (Να επιδιώκεις καλή φήμη)
 • Ἀπέχθειαν φεῦγε (Να αποφεύγεις την απέχθεια)
 • Πλούτει δικαίως. (Να πλουτίζεις δίκαια)
 • Κακίαν μίσει. (Να μισείς την κακία)
 • Μανθάνων μὴ κάμνε (Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις)
 • Οὓς τρέφεις αγάπα (Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις)
 • Ἀπόντι μὴ μάχου (Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών)
 • Πρεσβύτερον αἰδοῦ (Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους)
 • Νεώτερον δίδασκε (Νὰ διδάσκεις τοὺς νεώτερους)
 • Πλούτῳ ἀπόστει (Νὰ ἀφίστασαι τοῦ πλούτου)
 • Σεαυτὸν αἰδοῦ (Νὰ σέβεσαι τὸν ἑαυτό σου)
 • Μὴ ἄρχε ὑβρίζων (Νὰ μὴν κυριαρχῇς μὲ ἀλαζονεία)
 • Προγόνους στεφάνου (Νὰ στεφανώνῃς τοὺς προγόνους σου)
 • Θνῇσκε ὑπὲρ πατρίδος (Να πεθάνεις για την πατρίδα σου)
 • Ἐπὶ νεκρώ μὴ γέλα (Να μην περιγελάς τους νεκρούς)
 • Ἀτυχοῦντι συνάχθου (Να συμπάσχεις με το δυστυχή)
 • Τύχῃ μὴ πίστευε (Να μην πιστεύεις την τύχη)
 • Τελεύτα ἄλυπος (Να πεθαίνεις χωρίς λύπη)

Ανακοίνωση

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες,

Αναφερόμαστε στα διάφορα emails που λάβατε από δήθεν συνεργάτες μας με τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις Christos Koufos (christoskoufos1970@gmail.com), Nikos Tsagkaris (nikolastsaga@gmail.com), Freeman-expo@outlook.com ή παραπέμποντας στον ιστότοπο  https://www.clergylaity.org/exhibitors/map  με τους οποίους η εταιρεία μας δεν έχει καμιά σχέση, ούτε τούς δώσαμε ποτέ οιαδήποτε εντολή να ενεργήσουν για την εταιρεία μας.

Πρόκειται για απάτη εις βάρος της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας δεν προσλαμβάνει υπαλλήλους για να εργάζονται εξ αποστάσεως για λογαριασμό της, όπως αναφέρουν στα emails τους οι ανωτέρω απατεώνες, ούτε καταβάλαμε οιαδήποτε αμοιβή στους ανωτέρω ή σε οιονδήποτε άλλο για να κάνει τέτοια τάχα εξ αποστάσεως εργασία για λογαριασμό μας. Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως αγνοήσετε τα οιαδήποτε emails (ηλεκτρονικά μηνύματα) των ανωτέρω και να εμπιστεύεστε μόνο τα newsletters που αναρτά η εταιρεία μας στο site της αναφορικά με τις εμπορικές δραστηριότητες μας. Η εταιρεία μας πάντα στα  emails που αποστέλλει  αναγράφει στο τέλος  του μηνύματος το όνομα και επίθετο του υπευθύνου , την θέση στην εταιρεία που έχει,  το τμήμα και την επωνυμία της εταιρείας.

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων